Home

Plan og bygningsloven med kommentarer

Plan- og bygningsloven bestemmer hvordan landets arealer skal brukes og reguleres. Arealplanlegging er viktig for at arealene skal bli brukt på en effektiv og rasjonell måte. Reglene om behandling av byggesaker skal sikre en forsvarlig utførelse og kontroll med byggearbeider Plan- og bygningsloven med kommentarer er et praktisk hjelpemiddel i to bind for alle som har befatning med plan- og bygningsloven i sitt arbeid. Den første utgaven av tobindsverket kom ut i 2010, to år etter at plan- og bygningsloven av 2008 var vedtatt med plan- og bygningsloven. Loven skal fremme en bærekraftig utvikling til beste for både individet, samfunnet som helhet og framtidige generasjoner. Med uttrykket siktes det til definisjonen i rapporten fra Verdenskommisjonen for miljø og utvikling 1987: En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommend

Plan- og bygningsloven er den viktigste loven for forvaltning og bruk av arealer i Norge. Loven er såkalt sektorovergripende. Det betyr at den i utgangspunktet gjelder for alle typer virksomheter og byggeprosjekter. Unntak gjelder likevel for noen praktisk viktige tiltak, blant annet offentlige veianlegg, vannkraftanlegg, anlegg for produksjon av elektrisk energi, akvakulturanlegg m.v Plan- og bygningsloven. med kommentarer. Forfattere: Frode A. Innjord Plan- og bygningsloven er en meget sentral lov innen fast eiendoms rettsforhold. Boken gir grundige kommentarer til hver enkelt bestemmelse i loven. Flere av forskriftene til loven er også nærmere kommentert i boken Plan- og bygningsloven - pbl; Første del: Alminnelig del (§§ 1-1 - 2-3) Kapittel 1. Fellesbestemmelser (§§ 1-1 - 1-9) § 1-1. Lovens formål § 1-2. Lovens virkeområde § 1-3. Tiltak som er unntatt fra loven § 1-4. Plan- og bygningsmyndighetenes oppgaver og andre myndigheters plikter overfor plan- og bygningsmyndighetene § 1-5 Kjøp 'Plan- og bygningsloven med kommentarer, Bind I, Plandelen' av Norge fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet, E-bok | 978820551314 Plan og bygningsloven med kommentarer 2020. Bind I og II. Redigert av Liv Zimmermann, Frode A. Innjord. Kommentarutgave til plan- og bygningsloven. Bind I og II samlet. Plan- og bygningsloven med kommentarer er et praktisk hjelpemiddel i to bind for alle som har befatning med plan- og bygningsloven i sitt arbeid

Frode Innjord (red.) Plan- og bygningsloven med kommentarer Bind I og II Gyldendal akademisk, Oslo 2010. 1084 sider. Odd Jarl Pedersen, Per Sandvik, Helge Skaaraas, Stein Ness, Audvar Os Plan- og bygningsrett Bind I og II Universitetsforlaget, Oslo 2010 Plan- og bygningsloven er sentral for all arealforvaltning og byggevirksomhet i Norge. Loven gjelder for hele landet og i sjøen til én nautisk mil utenfor grunnlinjene.Dagens plan- og bygningslov ble vedtatt 27. juni 2008 som erstatning for den tidligere loven fra 1985. Sentrale deler av loven trådte i kraft 1. juli 2010.Loven gjelder for planlegging av arealbruk og for byggesaksbehandlin Vår pris 979,-(portofritt). Kommentarutgave til plan- og bygningsloven. Plan- og bygningsloven med kommentarer er et praktisk hjelpemiddel i to bind for alle som har befatning med. byggesaker og også når byggesaken forutsetter dispensasjon fra regler gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, inkludert dispensasjon fra plan og fra pbl. § 1-8 Forbud mot tiltak m.v. langs sjø og vassdrag, pbl. § 12-1 tredje ledd første punktum Reguleringsplan og pbl. § 13-1 Midlertidige forbud mot tiltak Plan- og bygningsloven med kommentarer er et praktisk hjelpemiddel i to bind for alle som har befatning med plan- og bygningsloven i sitt arbeid. Den første utgaven av tobindsverket kom ut i 2010, to år etter at plan- og bygningsloven av 2008 var vedtatt. Andreutgaven er oppdatert med.

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og

Plan- og bygningsloven består av fem deler, hvor plandelen sammen med reglene om gjennomføring (lovens kapitler 3-19) og byggesaksdelen (lovens kapitler 20-31) utgjør de to hoveddelene. Disse hoveddelene rammes inn av et innledende kapittel med generelle bestemmelser, og et avsluttende kapittel om håndhevings- og gebyrregler Plan- og bygningsloven har stor betydning for forvaltningen av fast eiendom, og er samtidig et omfattende og komplisert lovområde som stadig revideres. Plandelen i plan- og bygningslov trådte i kraft 1. juli 2009 og byggesaksdelen trådte i kraft 1. juli 2010 Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med Covid 19-pandemien. Forskrift. Plan- og bygningsloven. Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Se loven på lovdata.no. Rundskriv H-1/10 Kommentarer og forklaringer til paragrafene i plan- og bygningsloven gjør det enkelt å forstå hva som egentlig menes i saker som kan være vanskelig å tolke. Går i dybden PBL for praktikere inneholder flere dyptgående emner om aktuelle og komplekse problemstillinger det kan være nyttig å sette seg nærmere inn i

Dette er en kommentarutgave til plan- og bygningsloven av 2008. Bind 1 inneholder plandelen og gjennomføringsbestemmelsene, samt stikkordsregister. Bind 2 inneholder byggesaksdelen og håndhevingsregle Kommentarutgave til plan- og bygningsloven.Boken vil være et praktisk hjelpemiddel for alle som arbeider med plan- og bygningsrett, for eksempel eiendomsutviklere, arkitekter, rådgivende. Kommentarutgave til plan- og bygningsloven. Boken vil være et praktisk hjelpemiddel for alle som arbeider med plan- og bygningsrett, for eksempel eiendomsutviklere, arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, kommuner, statlige fagmyndigheter, advokater og dommere. Plan- og bygningsloven er en meget sentral lov innen fast eiendoms rettsforhold Kjøp 'Plan- og bygningsloven med kommentarer, Bind II, Byggesaksdelen' av Frode A. Innjord fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: E-bok, Innbundet | 978820551318 Plan- og bygningsloven (lov 27. juni 2008 nr. 71) ble endret på en rekke områder i 2017. Boken gir en fyldig og praktisk oversikt over loven med tilhørende forskrifter og rettspraksis. Boken gir en fyldig og praktisk oversikt over loven med tilhørende fo

Les PDF-versjon. Plan- og bygnings­loven. Kommentarutgave. 2010. Carl Wilhelm Tyré Kommentarutgave til plan- og bygningsloven Publisert elektronisk hos Gyldendal Rettsdata 8. desember 2010 Plan- og bygningsloven med kommentarer Frode Innjord m.fl. Bind 1 og 2 Til bloggsak om publikasjonen Kjøp Plan- og bygningsloven med kommentarer. Kommentarutgave til plan- og bygningsloven. Plan- og bygningsloven med kommentarer er et praktisk hjelpemiddel i to bind for alle som. Dette er en kommentarutgave til plan- og bygningsloven av 2008. Bind 1 inneholder plandelen og gjennomføringsbestemmelsene, samt stikkordsregister. Bind 2 inneholder byggesaksdelen og håndhevingsreglene, samt stikkordsregister, domsregister, lovspeil og de mest sentrale forskriftene som vedlegg

Nå kommer del 2, med undertittelen «Byggesaksbehandling, håndhevelse og sanksjoner» der forfatterne behandler alle forhold i tilknytning til byggesaker. I denne delen behandles også refusjon, utbyggingsavtaler og erstatningsansvar i byggesaker.Plan- og bygningsrett, del 1 og 2 gir en oppdatert, grundig oversikt over reglene i den nye plan- og bygningsloven Plan- og bygningsloven med kommentarer er et to binds verk som gir løpende kommentarer til bestemmelsene i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). Bind 1 inneholder en alminnelig del (s. 1-45), en plandel (s. 47-400) og en tredje del om gjennomføring (s. 401-530) Kommentarutgave til plan- og bygningsloven. Plan- og bygningsloven med kommentarer er et praktisk hjelpemiddel i to bind for alle som har befatning

Plan- og bygningsloven med kommentarer - Planleggingslov

Tiltakshaver, fellesbetegnelse på den enkeltpersonen, institusjonen, organisasjonen eller foretaket som arbeidene utføres på vegne av (byggherre), eller som står for gjennomføringen av et bygge- eller anleggstiltak. Plan- og bygningsloven § 23-2 har følgende definisjon: «Tiltakshaver etter denne lov er den person eller foretak tiltaket utføres på vegne av.» Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. • Plan- og bygningsloven, pbl • Byggesaksforskriften, SAK10 . Varighet. 1 dag. Kommentarer. Kurset kan arrangeres bedriftsinternt. Ta kontakt for tilbud og mer informasjon. Pris: Kr 3 750 for medlemmer i EBA / BNL. Kr 4 400 for ikke - medlemmer Departementets veiledning til plan- og bygningsloven og forskrifter. Bygningsregelverket fra 1965 til i dag. Ot.prp.nr.32 (2007-2008) plan- og bygningsloven (plandelen) Departementets forarbeid til loven Ot.prp.nr.45 (2007-2008) plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) Departementets forarbeid til loven NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Offentlig utrednin

Foredragsholdere på Byggesaksdagene 2018 - Direktoratet

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven har departementet gitt forskrifter som er de mest aktuelle lovtekstene for noen som skal søke om bruksendring. Disse forskriftene bygger på plan-og bygningsloven, men er mer konkrete, og presiserer akkurat hvordan lovverket skal tolkes Hensikten med kurset er å gi deltakerne en grov oversikt over plan- og bygningsloven, med særlig vekt på de forskrifter (TEK, SAK OG DOK) man må kjenne til ved søknad og gjennomføring av tiltak og dokumentasjon ifm byggesak. Emneoversikt kurs Plan- og Bygningslov:. Kommunen innvilget søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 17-2 og kommuneplanens arealdel for utlegging av flytebrygge. I vedtaket ble det stilt vilkår om bryggas plassering og lengde. I tillegg ble havnesjefens «vilkår» om utriggere og fortøyningsbøyer i et internt notat/uttalelse inntatt i kommunens vedtak. Kommunen hadde ikke vurdert den aktuelle delen av tiltaket. 3 KOMMENTARER TIL FORSLAGET OM ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN. 3.1 Forslag til endringer i kapittel 31. Dagens regelverk for eksisterende byggverk fremgår i hovedsak av plan- og bygningsloven kapittel 31, og forslaget til endringer innebærer en revisjon av hele kapittelet. I tillegg foreslås endringer i andre deler av loven Arkitektfirmaet brøt plan- og bygningsloven. Som ansvarlig søker i et byggeprosjektet, er man forpliktet til å sørge for at søknaden til enhver tid oppfyller krav i plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter, herunder lovens krav om at prosjekteringsarbeider skal være belagt med ansvar

Plan- og bygningsloven er en sentral lov i folkehelsearbeidet. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer etter folkehelseloven § 5 er et viktig grunnlag for kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven. Hensynet til befolkningens helse skal ivaretas i kommunens og fylkeskommunens planlegging. Av Ellen Paulssen og Asle Moltumyr , Helsedirektoratet (rev red 2018 En av utfordringene er plan- og bygningsloven, som ikke er utformet med tanke på akutte situasjoner, sier Sanner. Den foreslåtte beredskapsbestemmelsen vil også kunne brukes i andre kriser, katastrofer eller ekstraordinære situasjoner i fredstid der det oppstår et akutt behov for å ta i bruk eksisterende byggverk for innkvartering av mennesker Forslaget til endringen er primært en presisering og skal derved ikke medføre realitetsendringer. Advokatforeningen har ingen merknader til forslaget. 3.4 Endring av § 18-3. Refusjonsberettigede tiltak. Endringen følger opp hvilke tiltak som er refusjonsberettigede i henhold til endringene i plan- og bygningslovens §§ 18-1 og 18-2 Du må følge plan- og bygningsloven når du skal bygge, rive eller gjøre endringer på eiendommen din. Sjekk om du må søke ved å bruke Direktoratet for byggkvalitet sin veiviser: Sjekk om du må søke. Les mer om hva du kan gjøre på egen eiendom uten å søke i Plan- og bygningsloven § 20-3 og Byggesaksforskriften § 4-1 Byggeforskrifter. TEK 10 og SAK 10 er underliggende forskrifter til plan- og bygningsloven og forvaltes av Direktoratet for byggkvalitet (DIBK).. El- og ekominstallasjoner reguleres i det aller vesentligste ikke av plan- og bygningsloven, men av eltilsyns- og ekomloven med underliggende forskrifter

2 Innjord (2010) Plan- og bygningsloven med kommentarer, 1. utgave, s. 490 . 2 nes ikke noen alminnelig hjemmel for at berikelse for en annen utløser et refusjonskrav. Der-for er en særlig lovhjemmel nødvendig.3 Fastsettelsen av refusjonsenheten etter pbl. § 18-4(1) plan- og bygningsloven fra 1985, § 93, annet ledd jf. 86 a, og plan- og bygningsloven fra 2008 § 20-3, før disse nå er samlet i en ny bestemmelse i plan- og bygningsloven 2008 § 20-5. 13 Jf. Andenæs (2009 Plan- og bygningsloven er en omfattende lov med mange reguleringer. Det kan derfor være lønnsomt å søke veiledning hos advokat i forbindelse med byggeprosjekter og andre relaterte planer. Codex Advokat har flere advokater med inngående kjennskap til byggesaker

Plan- og bygningsloven med kommentarer Gyldenda

Plan og bygningsloven derimot har et stort potensial - ta den i bruk, tolk den strengt på vegne av befolkningen og ta æren for å være landets fremste helsearbeidere! Miljøet har stor påvirkningskraft på menneskers helse og trivsel. Vakre omgivelser med natur, rennende vann og lite søppel fører til ro i kropp og sjel og det er sunt Det koster kr.3.200 kroner for søknadsbehandling (etter plan -og bygningsloven) av enkelttomt hvor fradelingen er i samsvar med fastsatt regulerings- eller bebyggelsesplan. Det koster kr.11.150,- for søknadsbehandling (etter plan -og bygningsloven) av enkelttomt hvor fradelingen ikke er i samsvar med fastsatt regulerings- eller bebyggelsesplan

Gjerdereglene i plan- og bygningsloven og friluftsloven går foran grannegjerdeloven, se § 1 annet ledd. Gjerder med hjemmel i plan- og bygningsloven vil normalt tjene eierens berettigede interesse, og er derved ikke i strid med friluftsloven. Og for alle gjerder av en viss størrelse gjelder plan- og bygningslovens regler for «tiltak» i § 1-6 Gyldendal Rettsdata har utviklet og publisert et lovspeil mellom gammel og ny plan- og bygningslov. Lovspeilet er basert på lovspeiloppstillingen hos Frode Innjord m.fl.: Plan og bygningsloven med kommentarer (2010). Boken fra fast eiendoms- og plan- og bygningsrettsmiljøet i advokatfirmaet Hjort ble publisert elektronisk i desember 2010 Plan- og bygningsloven gir rammer for arealplanlegging i det offentlige og det private og for hva eiere kan sette i gang av bygging og andre tiltak på eiendommene sine. En rekke sektorlover kan også ha betydning, for eksempel veiloven, forurensningsloven og naturvernloven

plan- og bygningsloven - Store norske leksiko

 1. Bellonas kommentarer til endringer i tekniske forskrifter til Plan- og bygningsloven . Vi viser til brev datert 13. juni 2006, der vi inviteres til å kommentere forslag til endringer i tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven, og bringer med dette våre synspunkter på forslagets del om energikrav i bygninger
 2. Vår tidligere uttalelse ble avgitt ut fra F16.03.2020 nr 308 - Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med Covid 19-pandemien. Når departementet, i e-post av 16.4.2020 uttaler at « Covid-19-forskriften gjelder fysisk avstand, karantene og isolering og berører ikke plan- og bygningsloven
 3. Vann- og avløpstilknytning - plan- og bygningsloven § 27-1 - 27-3 Vi viser til brev fra Fylkesmannen i Hedmark datert 21. januar 2011, og beklager at det har tatt så lang tid å besvare henvendelsen. I henvendelsen ber Fylkesmannen om en avklaring av reglene i plan- og bygningsloven §§ 27-1 - 27-3, herunder begrepen
Byggeportalen

Plan- og bygningsloven med kommentarer Faglitteratur

Våtrom i strid med loven | ByggmesterenByggmesterens 10 mest leste i 2017 - Byggmesteren

Video: Plan- og bygningsloven med kommentarer - Bind I, Plandelen

Dato: 13. november 2019 10:30 - 14. november 2019 15:30 Sted: Scandic Ishavshotel, Tromsø Arrangør: Fylkesmannen i Troms og Finnmark Målgruppe: Kommunale ledere og saksbehandlere som arbeider med saker etter plan- og bygningsloven Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. Ved godkjent vedtak etter plan- og bygningsloven avholder kommunen oppmålingsforretning med arealoverføring i medhold av matrikkelloven. Arealoverføringen føres inn i matrikkelen og grunnboken Kommunene har ansvar og myndighet i kommunal planlegging. Dette innebærer også myndighet til å gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser i plan og bygningsloven (PBL § 19-2). Slik dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt saker etter plan- og bygningsloven og innhente uttalelse i spørsmål som hører under vedkommende myndighets saksområde. Finner noen som utfører offentlig besiktigelse, forhold som er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, skal vedkommende snarest melde forholdet til plan- og bygningsmyndighetene. § 1-5. Virkninger av. Ellen de Vibe, direktør for Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune. Kommentar fra Norske Boligbyggelags Landsforbund, NBBL Tore Johannesen, Avdelingsdirektør interessepolitikk og kommunikasjon. Evaluering av Plan- og bygningsloven (2008) De siste fire årene har forskere gjennomført en evaluering av plan- og bygningsloven (2008)

Plan og bygningsloven med kommentarer 2020 Faglitteratur

Før tiltaket kan tas i bruk må det innhentes ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Krav om obligatorisk ferdigattest er forsterket i plan- og bygningsloven, og kommunen har etter nytt regelverk bedre tid til å vurdere tiltaket før det gis ferdigattest. Ferdigattest skal utstedes av kommunen innen 3 uker Plan og bygningsrett er et fagfelt i stadig utvikling, som blir mer og mer komplisert. Utviklingen skjer på nasjonalt nivå med nye lover, forskrifter, rundskriv, retningslinjer og avgjørelser, men også på lokalt nivå med kommuneplaner, kommunedelplaner, områdeplaner, reguleringsplaner m.m Plan- og bygningsloven fra 2008 er den fremste loven for samordning og avveining av samfunnsinteresser generelt og arealbruk spesielt. Intensjonen er å sikre en bærekraftig utvikling. Loven har fungert i snart 6 år, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker nå å høste erfaringer med lovendringene som ble gjort, og vurdere om det er behov for endringer Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt forslag til endringer i plan- og bygningsloven på høring. Det er blant annet foreslått endringer i bestemmelsen om kommunens mulighet til å gi unntak fra tekniske krav, for å gi mer forutsigbarhet og likere byggesaksbehandling

F. Innjord (red.): Plan- og bygningsloven med kommentarer ..

 1. Plan- og bygningsloven § 32-3 om pålegg om retting og stans omfatter enhver overtredelse av plan- og bygningslovens formelle og materielle bestemmelser. Materielle bestemmelser er bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven som regulerer hva som er tillatt og hvilke krav som gjelder, for eksempel tillatelser, planbestemmelser, krav til helse, miljø og sikkerhet i TEK10 m.v
 2. Bellonas kommentarer til endringer i tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven Vi viser til brev datert 13. juni 2006, der vi inviteres til å kommentere forslag til endringer i tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven, og bringer med dette våre synspunkter på forslagets del om energikrav i bygninger. Innlednin
 3. Arbeid etter § 10-1 plan- og bygningsloven (pbl) inneholder drøfting av utfordringsbildet og planbehovet. Kommunal planstrategi skal utarbeides og vedtas av nytt kommunestyret senest ett år etter konstituering. Kommunen kan også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen av kommunal planstrategi
 4. Byggesaksgebyret skal reduseres med 25 % for hver påbegynte uke tidsfristen overskrides. Når endelig vedtak etter plan- og bygningsloven foreligger, skal kommunen ferdigbehandle saken (innbefattet å fullføre matrikkelføringen) innen 16 uker etter at oppmålingsgebyret er betalt, hvis ikke annen frist er avtalt
 5. AVCO har flere advokater med erfaring innen plan- og byggesaker og kan bistå deg i din byggesak. Bygningsrett. Plan- og bygningsloven er bygd opp slik at ethvert bygge- og anleggstiltak, terrenginngrep eller eiendomstiltak må enten a) ha formell tillatelse eller b) være tillatt etter lovens nærmere regler, jf. plan- og bygningsloven § 1-6
 6. g Sikkerhetstiltak i regionale sikkerhetsavdelinger og i enhet med særlig høyt sikkerhetsniv Psykisk helsevernforskriften med kommentarer Kontakt oss. Helsedirektoratet Vita

Plan- og bygningsloven med kommentarer (ebok) EBOK

 1. Kjøp Plan- og bygningsloven fra Bokklubber Kommentarutgave til plan- og bygningsloven. Boken vil være et praktisk hjelpemiddel for alle som arbeider med plan- og bygningsrett, for eksempel eiendomsutviklere, arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, kommuner, statlige fagmyndigheter, advokater og dommere
 2. Sentral godkjenning er en ordning etablert med grunnlag i plan- og bygningsloven. At det ikke er lov å stille krav om sentral godkjenning i offentlige anskaffelser følger av Byggesaksforskriften (SAK10) § 9-1 annet ledd, og er også lagt til grunn av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), se eksempelvis sak 2016/172
 3. Naboen klaget på at myndighetene hadde gitt dispensasjon fra avstandskravet i plan- og bygningsloven 14. juni 1985 nr. 77 (plbl.) § 70 nr. 2 for oppføring av et 25 m2 påbygg over eksisterende garasje to meter fra nabogrensen. Fylkesmannen hadde knyttet deler av dispensasjonsvurderingen til spørsmålet om tiltaket ville påføre naboen «betydelig ulempe», som er et skjønnskriterium.
 4. Plan og bygningsloven. Her kommer en nærmere beskrivelse. Lovdata: Plan og bygningsloven. Du kommenterer med bruk av din Google konto. ( Logg ut Send meg e-post hvis det kommer oppfølgende kommentarer. Varsle meg om nye innlegg via E-post. Søk. Nylige innlegg. Overskrift; Første post; Blogg om IKT i skolen. Ny fagside med.
 5. Den 16. og 17. desember 2015 var Per Kåre Sky, som begynner som professor i jordskifte ved instituttet 1. januar 2016, og dosent Fredrik Holth på studietur til Berlin med Planavdelingen i KMD. Dette var også et arrangement i det pågående forskningsprosjektet EVA-plan. Technische Universität utdanner blant annet planleggere. Formiddagen den 16. desember holdt Professo

Plan- og bygningsloven - Wikipedi

Plan- og bygningsloven, kommentarutgave Plan- og bygningsloven (lov 27. juni 2008, sist endret 25. juni 2010) medfører en rekke nye krav til planlegging, byggesaksbehandling og til byggeprosjektene. Boken gir en komplett, fyldig og praktisk oversikt over loven og forskriftene Dispensasjon gir deg rett til å gjøre noe selv om det er i strid med krav i plan- og bygningsloven, forskrift til loven eller arealplaner (kommuneplan og reguleringsplan) og vedtekter (parkerings- og skiltvedtekter).Enkelt sagt: dispensasjon er en tillatelse til å bygge noe som i utgangspunktet ikke er tillatt

Plan- og bygningsloven med kommentarer - Frode A

En rekke natur-, friluftslivs- og grunneierorganisasjoner er sterkt kritiske til regjeringens planlagte forenkling av plan- og bygningsloven (pbl). Norsk friluftsliv har sammen med Den Norske Turistforening, Naturvernforbundet, Norges Bondelag, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Sabima og WWF sendt inn et felles innspill til Stortingets energi- og miljøkomite, der vi ber Stortinget stanse. og formelt riktig måte, etter lovens bestemmelser og i tråd med nasjonale og regionale rammer. En viktig forutsetning for kommunens ansvar for å vedta bindende arealplaner, er at lovens bestemmelser om medvirkning, samarbeid, samråd, offentlighet og informasjon følges opp, jfr. kapittel 5 i plan- og bygningsloven om medvirkning i. (1) Bygning med boenhet med krav om heis, byggverk med krav om universell utforming og uteareal for allmennheten, skal ha tilstrekkelig antall parkeringsplasser for forflytningshemmede der det er stilt krav om parkering i eller i medhold av plan- og bygningsloven Plan- og bygningsloven (pbl) av 27.juni 2008 med endringer i lov av 19. desember 2014 (Stortinget 2014), er det primære lovverket for planlegging av utviklingen i våre byer og tettsteder.. Lovens formålsparagraf (§ 1-1) slår fast at det overordnede målet for planlegging etter loven er å ivareta målet om en mer bærekraftig utviklin Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Utbyggingsavtaler -fritak vedr. sosial infrastruktur • Sak 15/2529. Vedtak av departementet 28.10.2015 fritak fra forbud mot sosial infrastruktur i utbyggingsavtaler • Lov- og forskriftsregulering av utbyggingsavtaler -Utbyggingsavtaler skal inngås i tråd med kravene i pbl kapittel 17

•Etter plan- og bygningsloven § 1-8 skal det i 100-metersbeltet langs vassdrag tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser, jf. § 1-8 første ledd. Generelt er hensikten med bygge- og deleforbudet i strandsonen å fremme og legge til rette for friluftsinteresser. -Formål i plan /planer gitt i medhold av plan- og bygningsloven til gunst for søker. Men lovens dispensasjonsbestemmelser gir ikke hjemmel til å fastsette generelle unntak fra lov eller plan. Dispensasjonen innbærer at tiltaket, til tross for at det er i strid med plan- og bygningslovgivningen, likevel er lovlig så langt dispensasjonen rekker Kortidsutleie av bolig og plan- og bygningsloven. Av: Redaksjonen; NEF og Eiendom Norge med felles høringssvar til Finanstilsynet Forbrukerombudet førstegangskjøper hvitvasking hvitvaskingsregelverket hytte Håndbok Høringssvar kommentar Kommunal- og moderniseringsdepartementet koronavirus Kurt F. Buck norges bank Norges.

Planlegging etter plan- og bygningsloven. Hopp til innhold. ra.no / Jeg trenger veiledning / Kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Planlegging etter plan- og bygningsloven. Vi bruker også tredjeparts informasjonskapsler som hjelper oss med å analysere og forstå hvordan du bruker dette nettstedet Bruken av plan-og bygningsloven på forurensningsområdet i dag Der virksomhet vil være i strid med endelig plan etter PBLskal forurensningsmyndigheten bare gi tillatelse etter forurl.med samtykke fra kommunen. I kommentaren til forurl.§ 11 står det i Ot.prp.nr.11 s.110 tredje spalte:. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven. Bakgrunnen er at utbruddet av koronaviruset kan føre til akutt behov for å midlertidig ta i bruk eksisterende byggverk til helse- og omsorgstjenester, for eksempel til legevakt eller lagring av materiell Plan, bygg og eiendom. Her finner du alt om byggesaker, hvilke planer som gjelder og hvordan du går frem. Les mer om hva medvirkning er, hvordan du kommer med innspill og hvordan vi planlegger for utvikling av Oslo. Si din mening om plansaker og abonner på kunngjøringer Om reguleringsplaner og planarbeid Hva er en reguleringsplan? E n reguleringsplan er en plan for arealbruken innenfor et nærmere avgrenset område. Den består av et kart med tilhørende bestemmelser. Det skal alltid være laget en reguleringsplan før kommunen kan gi tillatelse til større bygge- og anleggsarbeider, og andre tiltak som kan få store konsekvenser for miljø og samfunn

PS 52/10-Anderssen Børøya - Levanger kommune

Plan- og bygningsloven med kommentarer - Liv Zimmermann

Plan- og bygningsloven har to hoveddeler. en plandel med bestemmelser om oversiktsplanlegging, bindende arealplanlegging og konsekvensutredninger; og en bygningsdel med bestemmelser om søknadsplikt, kontroll og godkjenning av bygge- og anleggsarbeider med vider Både for anlegg av ny vei og endring av eiendom i forbindelse med veianlegg er det i utgangspunktet krav om søknad og tillatelse etter bestemmelsene om byggesaksbehandling i plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd (Lovdata).. I byggesaksforskriften § 4-3 første ledd bokstav a (Lovdata) er det imidlertid på visse vilkår gjort vesentlige unntak fra byggesaksregelverket for offentlige. 2.2 Naboeffekter og innebygging 07 2.3 Støy 08 2.4 Fare, risiko og sårbarhet 08 2.5 Øvelser utenfor militær eiendom 09 2.6 Militær operativ virksomhet 09 3 FORSVARETS BEHOV FOR HEMMELIGHOLD 10 3.1 Objektsikkerhet og informasjonssikkerhet 11 3.2 Unntak fra krav i Plan- og bygningsloven 11 3.3 Forbudsområder 1 Kriterier og vilkår. Kommunen er gitt oppgaven med å sørge for at bestemmelsene i plan- og bygningsloven overholdes. Plikten gjelder alle former for ulovligheter, men oppfølgingen kan unnlates når det dreier seg om overtredelser av mindre betydning Fra: Postmottak KMD <postmottak@kmd.dep.no> Sendt: 3. april 2020 17:03 Til: post@advokatforeningen.no; KS Emne: Midlertidig lov om endringer i plan- og bygningsloven i forbindelse med Covid-19 - Invitasjon til medvirkning Vedlegg: Midlertidig lov om endringer i plan- og bygningsloven i f.pdf Se vedlagte saksdokumenter

PS 33/09 - Fossum, klage - Levanger kommuneArealplaner - Levanger kommuneByggesøknad for tilbygg | Fram Ingeniørkontor AS
 • Halifax stadtrundfahrt.
 • What is artificial intelligence.
 • Potsdam polizei.
 • .net core usesqlite.
 • Caroline nielsen bruel.
 • Zumba hattingen.
 • Splitsen groep 5.
 • Hvitt denimskjørt.
 • Medicalis legesenter ålesund.
 • Frühstücksbuffet in karlsruhe.
 • Lekestativ med rutsjebane.
 • Königscup königsbrunn 2017.
 • Well you husum.
 • Oppkjøring feil.
 • Gevirplate rådyr.
 • Råte i konstruksjon.
 • Helene fischer die rose download.
 • Morten gamst pedersen samboer.
 • Jude law ada law.
 • Rjukan tungtvann museum.
 • Sølv kaffekanne pris.
 • Bayerischer wald all inclusive hotel.
 • Fine rundstykker kaldheving.
 • Mars argo.
 • Comviq sms.
 • Peter madsen frau.
 • Beer content.
 • Niesen öffnungszeiten.
 • Orf steiermark news.
 • Etiske verdier eksempler.
 • Beki bekic tekstovi.
 • Browning a bolt medallion.
 • Hvordan sletter man et word dokument på mac.
 • Blaulicht news horb.
 • Oslo røde kors adresse.
 • Ølsalg hamar.
 • Advokat truet.
 • Google guacamole.
 • Juvederm oslo billig.
 • Blue beret.
 • Http clu uni no bildetema index html page simple html5&version norwegian.