Home

Orden og atferd karakter

Del I Generelle regler - Udi

Vurdering i orden og atferd Videregående opplæring

Det skjer gjennom fagfornyelsen og ny opplæringslov, som betyr nye læreplaner, ny overordnet del som utdyper verdier og prinsipper for hele opplæringsløpet fra 1. klasse og ut videregående. I denne sammenheng diskuteres vurdering, og et av de viktigste spørsmålene som stilles, er om karakter i orden og atferd bør fjernes Du må derfor stå på godt og unngå regelbrudd gjennom ditt siste skoleår, så kan det være mulig å forbedre karakteren i løpet av Vg3. Hos Utdanningsdirektoratet ser du eksempel på et vitnemål. Det er riktig som du sier, fraværet føres for alle skoleår, mens for karakterene i orden og atferd føres kun endelig karakter. Lykke til. Edvin Bru og Maren Stabel Tvedt: Evalueringen av forsøket uten karakterer i orden og atferd i videregående skoler i Rogaland 2016-2017. Om forsøket: Forsøket der flere videregående skoler har droppet å ha karakterer i orden og atferd, er godkjent av Utdanningsdirektoratet

Forskrift til opplæringslova - Kapittel 3

Deltakerne i forsøket la vekt på at karakterene i orden og atferd fungerer i hovedsak slik at elever som bryter regler for orden og atferd får nedsatt karakter, og dermed er det bare mulig å få bedre karakter hvis den først er nedsatt. - Et slikt karaktersystem synes å fungere primært straffende og ikke anerkjennende, sier Stabel Tvedt Orden og/eller atferd - Kontaktlærers navn; Formelle feil ved ikke-skriftlige eksamen (muntlig, muntlig/praktisk eller praktisk eksamen) - Fagkode - Fagnavn - Faglærer/sensors navn Klage på eksamen og sluttvurdering. Skal du klage på eksamen eller sluttvurdering, skal du benytte skjemaet Klage på eksamen og sluttvurdering

Formålet med vurdering i orden og oppførsel er å bidra i sosialiseringsprosessen til eleven, skape et godt psykososialt miljø og gi informasjon om eleven sin orden og atferd. (Forskrift til Opplæringsloven § 3-2, 4. ledd Forskning (26. november 2019, Læringsmiljøsenteret i Stavanger) tyder på at å investere tid i å bygge gode relasjoner til elevene, gir læreren bedre mulighet til å påvirke elevens orden og atferd. Eleven opplever tillit og trygghet som en forutsetning for trivsel og læring Rett til ny vurdering Du kan klage på karakterene du får i orden og oppførsel. Når du klager på karakteren har du rett til å få den vurdert på nytt. Det er Fylkesmannen som setter en ny karakter. Du har rett til å få en begrunnelse for karakteren. Det betyr at skolen må si hva [

Karakterer i orden og atferd har lang tradisjon i Norge. Vi er det eneste landet som har dem. Hvordan vil en skolehverdag uten karakterer i orden og atferd være? Flere videregående skoler i Rogaland har kuttet ut orden- og atferdskarakterene. Det har de gjort som en del av et forsøk. Skolene er de første i landet som dropper disse karakterene I vurderinga i orden og i åtferd skal det takast omsyn til føresetnadene eleven har. Til vanleg skal det ikkje leggjast avgjerande vekt på enkelthendingar; unntaket er dersom enkelthendinga er særleg klanderverdig eller grov. Fråvær kan føre til nedsett karakter i anten orden eller i åtferd Endelig karakter i orden og i atferd fastsettes etter at opplæringen er avsluttet. Om varsling. Eleven skal varsles skriftlig dersom det er fare for at eleven i halvårsvurdering med karakter eller i standpunktkarakter kan få karakteren nokså (Ng) eller lite god (Lg) i orden eller i atferd karakterer i orden og atferd har hatt i deres pedagogisk praksis opplevelse av hvordan forsøket har vært forberedt. Videre har lærere og elever blitt spurt om hvordan og i hvilken grad forsøket har ført til endringer i deres arbeids- og skolehverdag

Klage på standpunktkarakter og karakter i orden og åtferd. Om du er elev i vidaregåande skule kan du klage på standpunktkarakter. Elevar på vg3 som klagar før 21. juni, vil få svar på klagen innan 1. juli Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner og slik legge til rette for god læring. Reglementet skal gi regler om. Målsettinger for respekt og medansvar, og unngå eller hindre atferd som har negativ innvirkning på miljøet. Både elever og ansatte på skolen har ansvar for å bidra Nedsatt karakter i orden eller.

Samtidig er karakter i orden og atferd sterkt innarbeidet i Norge, og noe både arbeidsgivere, elever og lærere er vant til, påpeker Solberg - Lærere og elever peker på at når en fjerner karakter i orden og oppførsel, så opplever de at relasjonen mellom lærer og elev blir bedre, sier Bru. Denne høsten dropper også Strand og. Formålet med vurdering i orden og atferd er, i tillegg til å gi informasjon om elevens orden og atferd på skolen, å bidra i elevens sosialiseringsprosess og skape et godt psykososialt miljø. En god del har hatt nedsatt karakter i enten orden eller oppførsel underveis i skoleløpet, men de aller fleste elever går ut av skolen med karakteren «God» I orden og i åtferd blir karakterane «God», «Nokså god» og «Lite god» brukte. Vurderinga av orden og åtferd skal haldast åtskild frå vurderinga av kompetansen din i fag. Halvårsvurdering i orden og i åtferd er ein del av undervegsvurderinga, og det skal bli gitt vurdering utan karakter i heile opplæringsløpet ORDEN OG OPPFØRSEL 2017 - 2018 Reglementets virkeområde: På skolen, i timene, Nedsatt karakter i oppførsel eller orden ved gjentakelse. respekt og hensynsfull atferd. Tilsnakk, samtaler og korrigeringer er nødvendig. Har noe dårlig språkbruk

7. Hva reguleres i et ordensreglement? - Udi

Karaktersystemer i Norge - Wikipedi

Hvordan settes karakter i orden og atferd (oppførsel)

 1. g»: Nei, nei, gutt, dette må bli slutt!, sier Oddgeir Overå. Nå vil Molde-rektoren.
 2. Hvordan kan noen i fullt alvor tro at det er mulig å ha så god oversikt over et annet menneskes liv at det er mulig å sette en rettferdig karakter på et annet menneskes karakter, - eller oppførsel om du vil. Jeg er selv lærer og har mange ganger vært med å sette karakterer i orden og oppførsel. Jeg liker det dårlig
 3. 3.3.2 Voldelig atferd og mobbing Mobbing, vold eller trusler aksepteres ikke. Elever som truer med vold eller utøver vold kan vises bort fra undervisningen/skolen. Voldsutøverens foresatte og offerets foresatte vil bli Udokumentert fravær kan føre til nedsatt karakter i orden..
 4. Eleven skal også varsles dersom det er fare for å få nedsatt karakter (eller karakteren nokså god eller lite god) i orden eller oppførsel.» Utdanningsdirektoratet har i tolkningsuttalelse til Fylkesmannen i Telemark avklart at skriftlig varsel normalt må forstås som varsel i brevs form
 5. 11. 4 Nedsatt karakter for ungdomsskoleelever i orden/og eller oppførsel. For at en ungdomsskoleelev skal gis annen karakter enn den beste i orden og oppførsel, må det være gitt forhåndsvarsel i så god tid at eleven har anledning til å forbedre karakteren sin - jf. forskrift til opplæringsloven § 3-7, 2. og 3. ledd
 6. Ifølge opplæringsloven §§ 2-9 og 3-7 er kommunen/fylkeskommunen forpliktet til å sørge for at det blir fastsatt ordensreglement for offentlige videregående skoler. I Oslo kommune har byråden for kunnskap og utdanning fått delegert myndighet til å fastsette et reglement som er felles for Oslo-skolen. Fastsatt av byråden for oppvekst og kunnskap den 03.07.2018 med hjemmel i lov 17.07.
 7. 3. KLAGE PÅ KARAKTER I ORDEN OG I ÅTFERD Om vurderinga i orden og i åtferd Skoleeigar skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen 5. I ordensreglementet skal det vere regulert kva som er akseptabel orden og åtferd. Skolen må kunne dokumentere at elev/ foreldre er gjort kjende med ordensreglementet

Å fjerne karakter i orden og atferd kan være br

De klarte seg godt - til tross for nedsatt karakter i orden og oppførsel. Hver femte elev får nedsatt orden- eller oppførselskarakter. Men det gikk greit med Erik Solheim. FOTO: Rolf Øhman Erik Solheim ble innkalt til rektor både på Ila ungdomsskole og da han gikk på videregående på Katta. - For meg handlet den tiden om. Klage på karakter - Østfold. Som elev, privatist, Ved medhold i klage på standpunktkarakter i orden og atferd, vil nemnda selv endre den opprinnelige karakteren på bakgrunn av opplysningene i saken.I alle typer karakterklager kan et vedtak om medhold føre til at karakteren enten går opp eller ned,. KLAGE PÅ KARAKTER I ORDEN OG I ATFERD: Elevens navn. Personnummer. Adresse. Postnr./poststed. Ved klage på standpunktkarakter viser vi til Forskrift til Opplæringslova Kap. 5 Klage på vurdering, og spesielt til § 5-13,. Klage på standpunktkarakter i fag og orden og åtferd. Ein standpunktkarakter er ein karakter som du får når du avsluttar eit fag. Denne karakteren skal førast på vitnemålet ditt. Du som er elev eller føresette kan klage på ein standpunktkarakter Vurderingskriterier for ordens- og atferdskarakter. Trykk på linken nederst i denne artikkelen for å få den fulle oversikten. Skolens ordensreglement er rettledende for hva som forventes av orden og atferd, og for hvilken karakter som settes. Se spesielt punkt. 4.1 i ordensreglementet

Video: Udir Registreringshåndbo

 1. Vidaregåande skular i Rogaland testar ut verknadene av å la vere å setje karakter på orden og oppførsel. Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger evaluerte forsøket utan karakterar i orden og åtferd på dei første fire vidaregåande skulane i Rogaland som prøvde ut dette i skuleåret 2016/2017.. Positive ved Strand, negative ved Haugalan
 2. orden og i åtferd. Fråvær kan føre til nedsett karakter i anten orden eller åtferd (jf. forskrift til opplæringslova § 3-5 5. ledd). Det er ingen fritak frå karakterar i orden og åtferd. (3) I fastsetjinga av karakterane i orden og i åtferd skal det takast omsyn til føresetnadene eleven har. Ti
 3. Ved klage på karakter i orden og åtferd: Dersom eleven har fått karakteren Nokså god eller Lite god i orden og åtferd, skal han/ho ha fått ei skriftleg varsling. Dersom de klagar på karakteren, skal skulen leggje ved uttale frå kontaktlæraren til eleven og frå driftssjef. Så vert klagen sendt til Fylkesmannen
 4. for orden og atferd i reglementet, og de konsekvenser manglende overholdelse av reglene kan få for vurdering i orden og atferd. Reglene om orden og atferd i reglementet er med andre ord en læreplan for orden og atferd. Videre presiseres at nedsatt karakter i orden og eller atferd ikke skal benyttes som en straffereaksjon
 5. Vurderingskriterier i orden og oppførsel/atferd § 3-2. Formålet med vurdering Formålet med vurdering i orden og oppførsel er å bidra i sosialiseringsprosessen til eleven, skape et godt Fråvær kan føre til nedsett karakter i anten orden eller i åtferd
 6. Ved fastsetjinga av karakter i orden blir det vurdert om eleven er førebudd til opplæringa, og korleis arbeidsvanane og arbeidsinnsatsen til eleven er. I dette ligg mellom anna om eleven er punktleg, følgjer opp arbeid som skal gjerast, og om eleven har med seg nødvendige læremiddel og utstyr. Ugyldig fråvær vert knytt til ordenskarakteren
 7. Forskrift om reglement for orden og atferd WANG Toppidrett Stavanger 6 Videre presiseres at nedsatt karakter i orden og eller atferd ikke skal benyttes som en straffereaksjon. Dersom skolen skal sanksjonere en enkelthendelse skal sanksjon i kapittel 6 benyttes. Dette har sammenheng med hensikten med vurdering i orden og atferd, og hvordan disse.

Er det på tide å fjerne karakter i orden og atferd i

 1. - Karakter på orden og oppførsel kan bidra til at vurderingen brukes som et negativt virkemiddel i stedet for et virkemiddel som skal støtte elevenes sosiale og emosjonelle utvikling, sier Mari Rege, professor i økonomi og medlem av Ludvigsenutvalget
 2. Innan orden og åtferd vart det berre gjeve tre karakterar: Lg - Lite godt Ng - Nokså godt G - Godt Høgskulane og universiteta. Frå 2003 blei det innført ein bokstavskala for å gjera dei norske karakterane meir internasjonale. Skalaen går frå A, som er beste karakter, til F, som er strykkarakter
 3. Orden og atferd. Grunnlaget for vurdering i orden og i atferd er knyttet til hvilken grad du følger ordensreglene til skolen. Elever på 5. - 7. trinn gis vurdering uten karakter i orden og atferd. Elever på 8. - 10. trinn vurderes med karakter i orden og atferd. Følgende karakterer benyttes: God (G): vanlig god orden og vanlig god atferd

Når jeg i fremtiden skal søke jobb, da er det jo naturlig at orden og atferd er noe av de første de ser på, men når den ikke er tilgjengelig vil jo de fleste bare se videre til neste kandidat, eventuelt vil de ringe mentor eller andre lærere jeg har oppført som referanse Bortfall av karakterer i orden og atferd gir mulighet til å skape en mer inkluderende skole. Det er Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning som har laget en rapport som beskriver erfaringer med å fjerne karakteren i orden og atferd Flere fag, samt orden og adferd skal kun føres som T2. Kun avsluttende fag skal ha standpunkt. Det vil si følgende: Vg1 yrkesfag: T2 på KRØ, NOR, ENG, ORDEN og ATFERD Vg2 yrkesfag: S på alle fag Vg1 studieforberedende: T2 på NOR, KRØ, 2. fremmedspråk, ORDEN og ATFERD Vg2 studieforberedende: T2 på NOR, HIS, KRØ I vurderinga i orden og i åtferd skal det takast omsyn til føresetnadene eleven har. Til vanleg skal det ikkje leggjast avgjerande vekt på enkelthendingar; unntaket er dersom enkelthendinga er særleg klanderverdig eller grov. Fråvær kan føre til nedsett karakter i anten orden eller i åtferd. § 3-6. Karakterar i orden og i åtferd

Dokumentet inneholder kjennetegn på måloppnåelse i orden og atferd, hva som kan føre til nedsatt karakter i atferd og forskrift til opplæringslovens § 3-5, § 3-6 og § 3-7 Orden og atferd På itslearning kan du se dokumentasjonen på orden og atferd for eleven. For å få en oversikt over dokumentasjonen (ført som anmerkninger), klikker du først inn på profilen til eleven (se bilde 7), deretter «Orden og atferd». Dersom en elev står i fare får å få nedsatt karakter i orden og atferd, vi Kapittel 4 Om fastsetjing av karakterar i orden og åtferd (FOL § 3-9) 4.1 Ved fastsetjing av karakter i orden skal det m.a. takast omsyn til korleis eleven følgjer ordensreglane som er fastsett for kvar skule. 4.2 Ugyldig fråvær kan føre til nedsett karakter i orden §3-5:Grunnlaget for vurdering i orden og i åtferd er knytt til i kva grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet til skolen.(..). §3-6: I grunnskulen skal det til og med 7. årstrinn berre givast vurdering utan karakter i orden og åtferd. Frå 8. trinnet () skal vurdering i orden og åtferd givast med karakterar. I orden.

Karakteren i orden og atferd på vitnemåle

 1. dre en hendelse er svært grov eller alvorlig. Fravær kan føre til nedsatt karakter i enten orden eller atferd
 2. Skular fjerna karakterar i orden og åtferd - med god effekt. Forskarane merkar nedgang i fråværet etter forsøket. Nynorsk Pressekontor. torsdag 21. desember 2017 15.21. Share on Facebook. Tweet on Twitter. Fire vidaregåande skular i Rogaland er med i eit prøveprosjekt der dei har fjerna karakterane i orden og åtferd
 3. Du kan klage på alle standpunktkarakterer i fag og standpunktkarakterer i orden og atferd.Du kan også klage på vedtak om at du ikke får standpunktkarakter i et fag (IV). Klagen sendes til fylkeskommunen på elektronisk skjema.Du bør begrunne klagen din
 4. Klare avvik fra vanlig orden og fra vanlig atferd; Lite god (Lg). I ekstraordinære tilfeller ved store avvik fra vanlig orden og fra vanlig atferd. Bare hele karakterer skal benyttes i karakterfastsettingen. Men sammen med halvårsvurdering med karakter og karakterer på prøver og annet arbeid skal det gis begrunnelse og veiledning
 5. Kommunene og fylkeskommunen skal utarbeide ordensreglement og det er kun opp mot dette reglementet elevene kan vurderes i orden og atferd. Karakterene som skal brukes er god, nokså god og lite god. I utgangspunktet har alle elevene karakteren god, men kan settes ned dersom det er grunnlag for det, sett opp mot ordensreglementet
 6. I orden og atferd og i utdanningsvalg gis ikke tallkarakterer, se nedafor. Karakterene settes ut fra kompetansemålene i læreplanen for det enkelte fag. Et unntak er kroppsøving, der elevens innsats sett i forhold til forutsetninger også skal spille inn. Tallkarakterenes betydning er: 6: Fremragende kompetanse. 5: Meget god kompetanse
 7. Karakteren i orden og atferd skal ta hensyn til elevens forutsetninger. Det skal ikke legges avgjørende vekt på enkelthendelser med unntak av om disse er særlig klanderverdige og grove. (Forskrift til opplæringsloven §3-5, 5. ledd) Det er ikke fritak for karakter i orden og atferd. Det er bare standpunktskarakteren i orden og

Hva skjer når skoler kutter ut karakterer i orden og atferd

ELEVER KLAGE PÅ KARAKTER I ORDEN OG I ATFERD Elevens navn Personnummer Adresse Postnr./poststed Mobilnr Ved klage på standpunktkarakter viser vi til Forskrift til Opplæringslova Kap. 5 Klage på vurdering, og spesielt til § 5-13, Klage på karakter i orden og i åtferd.Klageinstans og reglementet for orden og oppførsel skal dokumenteres og drøftes i utviklingssamtaler med elev og foresatte. skal eleven og de foresatte ha Elever på ungdomstrinnet kan få nedsatt karakter i orden og oppførsel. Dersom en elev står i fare for å få nedsatt karakter, melding om dette i så god tid at det kan være mulig å rette dette opp. 13

Elevene erfarer mindre opposisjon og dårlig oppførsel mot lærere, samt økt nærhet og trygghet i relasjonen mellom lærer og elev. En forbedret relasjon mellom lærer og elev synes å være et underliggende tema i det elevene forteller om erfaringer fra det å gå en skole som ikke har karakterer i orden og atferd overfor medelever, ansatte i og utenfor opplæringen. Dette innebærer blant annet om eleven viser hensyn og respekt for andre. I vurderingen i orden og atferd skal det tas hensyn til elevens forutsetninger. Til vanlig skal det ikke legges vekt på enkelthendelser. Fravær kan føre til nedsatt karakter enten i orden eller atferd. I orden og. ha for elevens karakter i orden og adferd. 3.2 Det gjøres avtaler om tiltak som hjemmet, eleven og skolen skal gjennomføre. Avtalen kan med fordel være skriftlig. Dersom elevens adferd bedres etter kontakt med foresatte, er andre tiltak ikke nødvendig å iverksette. Husk å melde tilbake til elev og foresatte om bedring. 4 For orden og åtferd er karakter gradane: God (G), Nokså god (Ng), og Lite god (Lg). Grunnlaget for vurderinga er knytt til i kva grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet til skulen. Skulen gjev tilbod om arbeidslivsfag i staden for språkfag. Elevane skal ha vurdering med. Kriterier for fastsettelse av ordens- og oppførselskarakter V ES T F OL D F Y L KES KOM M U N E F æ rder videregåendeskole yrker for fremtiden I ordensreglementet er vurdering i orden og oppførsel behandlet i §4 - Elevenes plikter. I tillegg er det et par andre forhold som også vil kunne ha innvirkning på karakteren i orden eller.

Gode erfaringer med å fjerne karakterer i orden og atferd

Kontaktlærar tek dette opp med elev og foreldre/føresette. Foreldra skal få vita at brot på ordensreglementet kan medføra merknad til eller nedsett karakter. Heimen skal ha fått melding før ein elev får nedsett karakter i orden eller åtferd. Eksempel på kva ein tek omsyn til vedkomande orden: Skriftleg orden: - Alt skriftleg arbei Føring av Orden og Atferd karakterer i SkoleArena Roy Eide. Loading... Unsubscribe from Roy Eide? Cancel Unsubscribe. Working... Subscribe Subscribed Unsubscribe 22. Loading. Anmerkninger og trusler om nedsatt karakter i orden og oppførsel brukes som pressmiddel for å holde elevene på skolen, og for å unngå «dårlig oppførsel». Vi i Nord-Trøndelag Unge Venstre mener at karakterene i orden og oppførsel er gammeldagse, og som heller fører til et skille mellom de «flinke elevene» og «bråkmakerne» Hei, jeg bare lurte på en ting. Det har seg nemlig slik at jeg har en lærer som gir anmerkninger for den aller minste ting, og jeg har allerede fått 6 iløpet av dette skoleåret, noe som er 3 ifra nedsatt orden (jeg har 6 lærere på skolen, og når alle anmerkingene jeg har fått kommer fra denne ene.. Viser du en atferd eller orden som er kritikkverdig, skal kontaktlærer ta dette opp med deg i en samtale. Dersom du ikke viser forbedring etter en slik samtale, skal du normalt ha skriftlig varsel om at du nå står i fare for å få nedsatt karakter i orden eller i atferd. Du har klagerett på nedsatt standpunktkarakter i orden og i atferd

Skeptisk til skroting av karakter i orden og atferd

En dårlig karakter i orden og oppførsel vil følge deg videre. Det er alltid en årsak bak dårlig oppførsel, sier hun. Forslaget er basert på et femårig prøveprosjekt i Rogaland fylkeskommune, der karakteren ble droppet. Prøveprosjektet ble avsluttet i fjor sommer og ble ikke forlenget, til tross for at fylkeskommunen søkte om forlengelse Retningslinjer for fastsettelse av karakter i orden og oppførsel. Grov språkbruk og krenkende atferd fysisk, verbalt eller digitalt er forbudt. Vurdering i orden og oppførsel omfatter ikke bare undervisningssituasjonen, men også friminutt, til og fra skolen,. Begrunnelse for karakteren Hvis du er vurderer å klage på en standpunktkarakter eller karakter etter muntlig eller praktisk eksamen, kan du be om begrunnelse for karakteren. Dette må du gjøre innen klagefristen. Klagefrist Klagefristen er 10 dager fra karakteren er gjort kjent, eller fra den dagen du har mottatt begrunnelse for karakteren

Fråvær kan føre til nedsett karakter i anten orden eller i åtferd. (Forskrift til Opplæringslova §3-5) Såkalte merknader / anmerkninger har i alle år vært grunnlaget for karakterene i orden og atferd. Måten disse blir satt på og vurdering i orden og atferd, er høyst forskjellig fra skole til skole og fra lærer til lærer Klage på standpunktkarakter og karakter i orden og åtferd. Vidare i NM for Ntep UB. Bak frå venstre: Stian Bakken, Gaute Fossen, Jørgen Asperheim, Håkon Wigum, Morten Fredheim, Bendik Bøyum. Nest bakerste rad: Andreas Skarsbø, Elias Flæthe, Kaper Mateja, Joakim Fagerli Sjekke orden/atferd: F11 - Feltvalg «*Fag og karakterer» F9 - Utvalg: «*Sjekk orden/atferd v16» (endres hver termin) NB! Husk at kontaktlærer må trykke «Fullfør termin» i kontaktlærerfanen for at orden/atferd skal komme over. Fraværet må også være fullført Standpunktkarakter i orden og i atferd er knyttet til i hvilken grad du har fulgt skolens reglement. (Jf. forskrift til opplæringslova § 3-5.) Klagenemnda avgjør om klagen skal føre til at karakteren blir endret opp eller ned karakter for orden og adferd ; karakter ved praktisk eksamen med sensur i etterkant; karakterer til fag-/svenneprøver og kompetanseprøve ; realkompetansevurdering; Hvem kan klage: Elever, lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater, privatister og praksiskandidater eller de som disse gir skriftlig fullmakt, har klagerett

Klage på karakter/orden/adferd/eksamen - Nordland

 1. Karakterer i orden og atferd har lang tradisjon i Norge. Vi er det eneste landet som har dem. Så hvordan vil en skolehverdag uten karakterer i orden og..
 2. Rettstvisten drøftes og løses ut fra reglene i forvaltningsloven av 1967. Spørsmålet er om et skolereglement har hjemmel for nedsatt karakter i atferd på grunn av episoden i London. Rettskildene for å avgjøre dette vil være forskrift til opplæringsloven, sentralt og lokalt gitte reglementer for skolen
 3. innstillingene som gjelder foreløpig: 2010-08-01 til 2011-01-15 2011-01-17 til 2011-06-30 Fanen Fravær vises for lærere og elever Fanen Karakter vises for lærere og elever Orden og Atferd vises for lærerne Fanen Eksport vises for ad
 4. Orden, atferd, innsats og fremmøte skal ikke trekkes inn i vurderingen (unntaket er dersom innsats er en del av kompetansemålene i læreplanen for faget). Endeleg karakter i orden og i åtferd skal fastsetjast etter at. undervisninga og annan skoleaktivitet er avslutta
 5. orden eller atferd. 8. Å være til stede i opplæringen og få underveisvurdering, selv når det udokumenterte fraværet ditt har oversteget 10 prosent. 9. Et enkeltvedtak dersom skolen ikke har grunnlag for å gi deg standpunktkarakter i et fag, for eksempel på grunn av for høyt fravær. Vær oppmerksom på at forskrift ti
 6. Karakter i orden og i atferd skal være satt i henhold til forskrift til opplæringslova §§ 3-5, 3-6 og 3-7. Forskriften § 5-13. sier følgende om krav til rektor og kontaktlærers uttalelse ved klage: « Ved klage på karakter i orden og i åtferd skal kontaktlæraren til eleven og rektor gi fråsegn som saman med klagen skal sendast til.

Vurderingskriterier i orden og oppførse

Klage på standpunktkarakter i fag og i orden og atferd . Hvordan klage? En elev som vurderer å klage på karakter/manglende karakter, skal kontakte faglærer for å få en begrunnelse for vurderingen. Det er ikke klagerett på underveisvurdering Bodin videregående skole og maritime fagskole har elektrofag, service og samferdsel, studiespesialisering, Idrettsfag, design og håndverk, medier og kommunikasjon, kunst, design og håndverk, forskerlinje helse og oppvekst Vurdering i orden og atferd skal ikke være blandet sammen med vurdering i det enkelte faget. Du skal ha fått skriftlig varsel dersom det er fare for at du ikke har grunnlag for karakter i faget. Se forskrift til opplæringslova § 3-7 Varsling. Ved eventuelt medhold i klage på standpunktkarakter sendes saken tilbake til skolen. Rektor og

Hva med mennesket bak karakteren i orden og atferd

Dette er riktig for alle andre karakterer enn ordens og atferdskarakteren. Der er vi i følge lovverket PÅLAGT å se på elevens forutsetninger. Ved fastsettelse av karakter i orden og i atferd skal det tas hensyn til dine forutsetninger. Når dette er sagt synes jeg man kan sette ned pga røyking gjentatte ganger, selv om barnet har asperger 4b - Registrere karakterer i orden og atferd Bjørn Johannessen. Loading... Unsubscribe from Bjørn Johannessen? Cancel Unsubscribe. Working... Subscribe Subscribed Unsubscribe 4 «Det er viktig med god orden og åtferd for vidare utdanning», «framtidig arbeidsgivar vil sjå på din orden og åtferd», kjende sitat for mange elevar frå lærarar og foreldre. Men kor viktig er orden og åtferd eigentleg når alt kjem til alt? Og om det er så viktig, burde det ikkje då ha meir fokus i skulen § 5-1.8 Karakterer i orden og oppførsel. For grunnskolen er karakterer i orden og oppførsel hjemlet i FOL § 3 -7. Karakteren i orden og oppførsel skal som hovedregel settes ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler i forskrift til ordensreglement eller den enkelte skoles ordensreglement

Eleven og foreldra skal også varslast skriftleg dersom det er fare for at eleven i halvårsvurdering med karakter eller i standpunktkarakter kan få karakteren nokså god(NG) eller lite god(LG) i orden eller i åtferd om reglement for orden og oppførsel i Ås-skolen», endret av hovedutvalg for oppvekst- og kultur 22.08.2018. 2. Skolens regler for orden og atferd (oppførsel) Alle elever har rett til et godt og trygt arbeidsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Ordens- og Viktig informasjon:Klagefrist for standpunktkaraktererDu kan klage på alle standpunktkarakterer i fag og standpunktkarakterer i orden og atferd. Du kan også klage på vedtak om at du ikke får standpunktkarakter i et fag (IV)

Nedsatt karakter i orden og oppførsel for elever på 8.-10 årstrinn (jf. forskrift til oppll.§ 3-7) Bortvisning fra en opplæringsøkt (jf. oppll. § 2-10) Bortvisning fra skolen for resten av skoledagen (jf. oppll. § 2-10 Orden og atferd For elever skal det gis én karakter for orden og én karakter for atferd. Ordenskarakteren gir uttrykk for om elevens arbeidsvaner er preget av ansvar, orden og ryddighet, punktlighet og pålitelighet. Atferdskarakteren gir uttrykk for om elevens opptreden overfor andre er hensynsfull, real og høflig

En fortjenstorden eller ridderorden er en særlig anerkjent utmerkelse som tildeles en person, noen ganger også en organisasjon eller institusjon. Orden er opprinnelig en betegnelse for et religiøst eller verdslig fellesskap av mennesker som lever etter de samme regler og arbeider for et felles formål

Foreldremøte 8Ny løsning for utsending av varselbrev til elever - GolParkering ved Bodin videregående skole og maritimeNy på Bodin - Bodin videregående skole
 • Crunchyroll 30 day trial.
 • Tanzschule flensburg waibl.
 • Skålabu overnatting.
 • Stepptanz ludwigsburg.
 • Brakar ungdomskort pris.
 • Topp 10 vanskeligste språk.
 • Bikuben bergen.
 • Allergi fakta.
 • Danfoss romtermostat.
 • Libero mail pec gratis.
 • Bodø kampsportsenter.
 • Tanzschule hohmann schiffsball.
 • Astrids mälarhöjden hägersten.
 • Cbs application portal.
 • Pcp effects.
 • Zwilling finden aussehen.
 • Namsos kulturhus.
 • Hva er billig i danmark 2017.
 • Volvo felt forbruk.
 • Mclaren 720s blue.
 • Turer fra kalhovd.
 • Øyelokkoperasjon erfaringer.
 • Milvus jacke.
 • Pusse opp hus fra 50 tallet.
 • Pirates of the caribbean davy jones piano.
 • Måteholden kryssord.
 • Hochzeitssängerin hessen.
 • Hellstrøm fiskeretter.
 • Frukt undulat.
 • Lederegenskaper personlighet.
 • Bil kompressor.
 • Plan de heidelberg.
 • Uber black sjåfør.
 • Detox mat lista.
 • Tecknat för små barn youtube.
 • Prosieben aktionärsstruktur.
 • Galleprøver.
 • Hvorfor faste før lokalbedøvelse.
 • Förhistoria.
 • Vestfold fylkeskommune lærling.
 • Yogyakarta.