Home

Ekspertutvalget høring

Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemming

Høring av rapporten fra ekspertutvalget om farlig avfall

Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet

 1. Vi ønskjer å få så gode innspel som mogeleg før vi tek avgjerder. Difor nyttar vi høyringar slik at innbyggjarar, organisasjonar og næringsliv skal få seie si meining, og for at alle kan få innsyn i våre prosessar. Korleis arkivere høyringar frå Udi
 2. Stoltenbergutvalget. Kunnskapsdepartementet har nedsatt en ekspertgruppe som skal samle kunnskap om hvorfor kjønnsforskjeller i skolen oppstår, og komme med forslag til hva som kan gjøres for å motvirke dem
 3. Som ekspertutvalget viser til, blir altfor mange barn med behov for spesialpedagogiske tiltak undervist av ufaglærte assistenter. Det gjelder både i barnehager og skoler. På dagens pressekonferanse viste Sanner til at regjeringen nå har innført pedagognorm både i barnehagen og i skolen

Regjeringen gjennomfører høring om tilbudet til barn og

Ekspertutvalgets rapport på høring. Rapporten om nye oppgaver til fylkeskommuner er sendt på høring med frist 9. mai. Her samler vi alle høringssvar fra fylkeskommuner, kommuner og KS. Utvalgsleder Terje P. Hagen overleverte ekspertutvalget rapport om nye oppgaver til fylkeskommunene til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland Ekspertutvalget. Camilla Stoltenberg. Direktør ved Folkehelseinstituttet og professor II ved Universitetet i Bergen. Vis beskrivelse. Utvalgslede Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene. Postet den 9. juni 2018 22. mars 2019 av Unio. 09 jun. Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte 9. februar 2018 ut rapporten Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene på høring Utdanningsforbundet mener det er bra at opplæringstilbudet til barn og unge med behov for særskilt tilrettelagte tiltak, herunder spesialundervisning, blir grundig behandlet og analysert Informasjon om høring og høringskonferanser. Rapport fra ekspertutvalget for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. En trykket utgave av rapporten kan bestilles i bokform av Fagbokforlaget fra den 30.04.18. Overrekkelsen av ekspertrapporten kan følges direkte fra lenken nedenfor

Kunstig intelligens kan løfte skoletrøtte gutter - Dagens

moderniseringsdepartementet høring om rapporten Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene. DEL 2 - MER OM SAKEN: Nærmere om endringsforslagene Her en noe mer detaljert oversikt over de viktigste endringsforslagene fra ekspertutvalget: Næring, kompetanse og integrerin Ekspertutvalgets rapport: Oppslutning om NFFAs forslag om høring Under innspillsmøtet med klima og miljøminister Ola Elvestuen ba NFFA om skriftlig høring av rapporten til ekspertutvalget for farlig avfall. NFFAs forslag ble støttet av fra flere av deltakerne på innspillsmøtet. 15. november 2019 - 16.2 Høring og høringskonferanser Kunnskapsdepartementet inviterer høringsinstansene til å gi sine vurderinger av forslagene i ekspertgruppens rapport Inkluderende fellesskap for barn og unge. Høringsfristen er onsdag 15. august 2018. Av hensyn til fremdriften ber vi om at hørings-fristen overholdes

Ekspertutvalg foreslår nye oppgaver - regjeringen

Men ekspertutvalget svikter stort når utvalget så ensidig forklarer mangelfull - og til dels skadelig spesialundervisning med ensidig å vise til organisatoriske utfordringer og byråkrati. I rapporten understrekes det at de endringer og tiltak som foreslås - og som skal omdanne spesialundervisning til et kompetent og inkluderende tilbud, skal skje uten økte kostnader Forslaget er sendt på høring og høringsfristen gikk ut i dag. En gjennomgang av høringssvarene viser at de aller fleste er svært kritiske til ekspertgruppens forslag om å fjerne denne retten. - En logikk vi ikke følger. Åtte fylkesmenn har uttalt seg. Samtlige er kritiske til å fjerne den individuelle rett til spesialundervisning Informasjon om høring og høringskonferanser. Skrevet av julieekholstjaeger, 12. april 2018. Lenke til pressemeldingen om høringen på Regjeringen.no. Lenke til høringsportalen på Udir.no for å uttale deg/dere. Det benyttes digitalt høringssystem for høringsuttalelsene på Udir.no Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner: 09.10 - 09.20 THOMAS NORDAHL Ekspertutvalget for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging: 09.20 - 09.28 Felles spørsmålsrunde Felles høring med 4 organisasjoner: 09.29 - 09.32 REDD BARN Høring av rapporten fra ekspertutvalget om farlig avfall Regjeringen oppnevnte i april i år et ekspertutvalg om farlig avfall med mandat å vurdere hvordan mengden farlig avfall i Norge kan reduseres, og hvordan fremtidige løsninger for behandling av farlig avfall kan sikres

Rapport fra ekspertutvalget for barn og unge med behov for

Høring av rapporten fra ekspertutvalget om farlig avfall. Status: Denne saken er ikke lenger på høring. Høringsfrist: 15.01.2020. Høringsfristen for denne høringen er passert. Til høringen. Regjeringen.no. Personvernpolitikk; Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Ekspertutvalget vil knytte flere av spesialpedagogene i PPT-tjenestene nærmere skolene og barnehagene. Dette er så viktig at vi må ha en bred og grundig høring før vi konkluderer

Høyringar - Udi

Ut på høring. Mæland minnet etter framlegget om at dette kun var et forslag, og ingen vedtak er fattet. Rapporten skal nå ut på høring med høringsfrist på seks uker. - Oppfølgingen av utvalgets forslag vil vi se i sammenheng med de prosessene vi allerede har gående for å vurdere nye oppgaver til fylkeskommunene, sier Mæland Virkelighetsforståelsen i rapporten bygger på at Statped har medvirket til dagens elendige opplæringstilbud og at PPT burde jobbet annerledes. Ekspertutvalget synes ikke å se elefanten i rommet, sier Eva Simonsen. Av Jens Petter Gitlesen Få har mer, bredere og dypere erfaring med spesialundervisningsfeltet enn Eva Simonsen. Hun Fortsett å lese «Ekspertutvalget har glemt de viktigste. Ekspertutvalget for reduksjon og behandling av farlig avfall leverte sin rapport til Klima- og miljødepartementet i november. Siden har rapporten vært på høring hos faginstanser, organisasjoner, selskaper og privatpersoner. 15 Ekspertutvalget har hatt som mandat å vurdere overføring av ytterligere oppgaver og ansvar fra staten til de nye fylkeskommunene, med fokus på ansvar, oppgaver og myndighet som støtter opp under fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle. Utvalget tolker Stortingets vedtak om regionreformen som et svar på to utfordringer. Fo Ekspertutvalget 2018, Regionreformen: desentralisering av oppg aver fra staten til fylkeskommunene, s. 75 . 8. Dette er retningslinjer for oppgavefordeling slik de er gitt i NOU 2000: 22 . Om oppgavefordelingen mellom stat, region, og kommune. Ekspertutvalget har «utviklet forståelsen av retningslinjene i lys a

Bevar klageretten og styrk elevenes rettsikkerhet - Styrk

Aktuelle saker Overleverte rapport om grønn konkurransekraft til regjeringen I dag overleverte det regjeringsoppnevnte Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft sine anbefalinger. Høring: Rapport fra ekspertutvalget for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging Publisert 14. juli 2018 , oppdatert 12. september 2018 Skrevet av Redaksjonen Tema: Høringer Høring Ekspertutvalget. Rapporten i digital form (287s) Nettsted; Blogg; Referansegruppen; Film fra overlevering av rapporten; Høring og høringskonferanser; Samforsk-rapport overgang skole-arbeidsliv; På lik linje (NOU 2016:17) Lovdata. Opplæringsloven kap. 5; Forskrift til opplæringslova; Info. Om oss; Bild Høring - rapport fra ekspertutvalget som har vurdert teknologi og fremtidens transportinfrastruktur Status: Denne saken er ikke lenger på høring Høringsfrist: 01.10.201 Oslo 18. mai 2017 . Høring - «En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling - for økt deltakelse og mestring - rapport fra et ekspertutvalg». Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) ønsker å avgi høring på rapport fra ekspertutvalget om en mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddel formidling

Ekspertutvalget ble ledet av Terje P. Hagen og la fram sin rapport om overføring av oppgaver til fylkeskommunene 1. februar. Saken er nå på høring med høringsfrist 9. mai. Del: Tema: Kommunereform. KONTAKT. Helge Eide. Områdedirektør Interessepolitikk. Helge.Eide@ks.no +4790567722. Kontakt oss Større tilbud og lettere tilgang til studier, styrket finansiering og satsing på digitale tilbud. Dette er noen av hovedtrekkene i utredningen ekspertutvalget for etter- og videreutdanning overleverte kunnskapsminister Jan Tore Sanner

Stoltenbergutvalget - Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller

 1. Alexandra Bech Gjørv, et av medlemmene i ekspertutvalget, var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Kjell Brataas/SD. Nye tanker om en teknologidrevet transport. Publisert 27.06.2019 Ut på høring . Den nye rapporten, «Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet»,.
 2. Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene Da Stortinget behandlet stortingsmeldingen om regionreform (Meld. St. 22 (2015-2016)) ba Stortinget regjeringen sette ned et ekspertutvalg som skal foreslå ytterligere oppgaver til fylkeskommunene
 3. Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene Status: Denne saken er ikke lenger på høring Høringsfrist: 09.05.201

Ekspertgruppe foreslår å avvikle retten til

Ba ekspertutvalget undersøke ansattes kompetanse i privat velferd Postet den 25. april 2019 26. april 2019 av Hedvig Bjørgum Fagsjef Åshild Olaussen kom med forslag til hva Velferdstjenesteutvalget bør se nøyere på under utvalgets høring på Oslo Met onsdag Bred høring om ekspertutvalgets forslag. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner takket ekspertutvalget og andre som har bidratt til arbeidet gjennom den åpne prosessen som utvalget har kjørt. Nå vil KD sende rapporten på en omfattende høring for å få innspill før departementet skisserer veien videre Naturvernforbundet har skrevet uttalelse til rapport fra ekspertutvalget om framtidig teknologi og transportinfrastruktur, som har vært på høring

Høring mottatt i FFO. Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene,19.02.2018 Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette ut rapporten Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene på høring Høringsuttalelse til rapport fra ekspertutvalget om framtidig teknologi og transportinfrastruktur Innledning Jernbanealliansen viser til høring av rapporten Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet, og vi takker for anledningen til å komme med våre kommentarer Ola Elvestuen åpner for skriftlig høring av rapporten til ekspertutvalget for farlig avfall? Ekspertutvalget for farlig avfall: Rapporten framlagt. 05. november 2019 Markedsstyrt utvikling med økt tilrettelegging og engasjement fra myndighetene. NFFAs styre kritisk til. Høring om regionreformen Forside: Rapport fra ekspertutvalg . Spekter understreker i høringsuttalelsen betydningen av at forslagene som ekspertutvalget kommer med må utredes nærmere før de eventuelt kan vedtas Arrangør: Ekspertutvalget om farlig avfall. Utvalget ønsker i tillegg å invitere interessenter til en høring for å gi sine faglige innspill til det som utvalget er satt til å gi sin vurdering av: Hvordan og i hvilken grad mengden farlig avfall kan reduseres,.

En nyoppnevnt ekspertgruppe for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging skal ledes av INN-professor Thomas Nordahl Svar på høring - rapport fra Ekspertutvalget om driften av kraftsystemet . Konkurransetilsynet viser til høringsbrev av 17. desember 2010, hvor Olje- og energidepartementet (OED) ber om Konkurransetilsynets eventuelle kommentarer til rapporten Flere og riktigere priser moderniseringsdepartementet sender derfor rapporten fra ekspertutvalget på høring. Høringsfrist er onsdag 9. mai 2018. Etter at regjeringen har mottatt høringsinnspillene, vil departementene vurdere forslagene i rapporten. Ev. forslag som krever lov- eller forskriftsendringer, vil bli sendt på høring på ordinær måte, slik a

072/2018 - Høring - Rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene. Les dokumentene tilhørende sake Ekspertgruppens forslag skal på høring Ekspertgruppen foreslår en rekke konkrete forslag, og disse vil nå bli sendt på bred høring. - Foreldre skal være trygge på at barna deres får god oppfølging i både barnehage og skole, og vi må sørge for at tilbudet blir bedre Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene. 27. aug. Personalseminar. Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene. Stortingsgata 2 0158 Oslo [email protected] Sentralbord: +47 22 70 88 50 Organisasjonsnummer: 984 152 175. Kontakt Nyhete

Video: Ekspertutvalgets rapport på høring - K

Ekspertutvalget - Stoltenbergutvalge

Statens helsetilsyn viser til rapport fra ekspertutvalget som har vurdert desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene som ble sendt på høring i brev av 9. februar 2018, med høringsfrist 9. mai 2018 RS 20/18: Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene. Da Stortinget behandlet stortingsmeldingen om regionreform (Meld. St. 22 (2015-2016)) ba Stortinget regjeringen sette ned et ekspertutvalg som skal foreslå ytterligere oppgaver til fylkeskommunene Høring - rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene Regelrådet gransker utformingen av forslag til nytt eller endret regelverk, både lover og forskrifter, som påvirker næringslivet. Regelrådets rolle er å ta stilling til om konsekvensutredningen

 1. Høring av rapporten til ekspertutvalget for flytting av oppgaver til fylkeskommunen. Kraftfylka har svart på høringen om rapporten fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene. Vi er fornøyd med at ekspertutvalget har kommet med anbefalinger som stort sett er i tråd med innspillene fra Kraftfylka
 2. Høring- rapport fra regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft 03.02.2017 Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft baserer seg i stor grad på tett dialog med norske bedrifter samt såkalte veikart fra de viktigste næringene
 3. Høringssvar om endringer i introduksjonsloven som følge av Covid-19 25.05.2020. Bakgrunnen for endringsforslagene er at smitteverntiltakene har hatt negative konsekvenser for deltakerne, både ved at kommunene har hatt begrensede muligheter for opplæring, og ved at arbeidsledigheten har blitt høyere
 4. SAKSPROTOKOLL - HØRING AV RAPPORT FRA EKSPERTUTVALGET SOM HAR VURDERT NYE OPPGAVER TIL FYLKESKOMMUNENE Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 19/18 den 19.04.2018. Behandling: Enstemmig vedtatt. Vedtak/innstilling: 1. Gausdal kommunestyre støtter ekspertutvalgets forslag om oppgave- og ansvarsendring innenfor følgende områder
 5. Høring Stoltenbergutvalgets NOU 2019:3 NOU 2019:3 Nye sjanser - bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp ble overlevert av utvalgsleder Camilla Stoltenberg til Ekspertutvalget har hatt en bred gjennomgang av kjønnsforskjeller i hele utdanningsløpet
 6. Elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen, har rett på spesialundervisning
 7. Høring: Rapport fra ekspertutvalget for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging . Les mer. Høring: Endringer i barnehageloven. Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken. Les mer. Høring: Forslag til endringer i forskrift om arbeidsavklaringspenger

Ekspertutvalget konkluderer med at merverdiavgiften ut fra sitt formål bør være en bredest mulig avgift på forbruk av varer og tjenester. Enklest blir systemet når det begrenses til kun én merverdiavgiftssats og at fritak avvikles. Utvalgets forslag i NOU 2019:11 skal i første omgang på høring Ekspertutvalget som skulle vurdere vannkraftbeskatningen overleverte i dag sin rapport til finansminister Siv Jensen. Utvalget har vært ledet av tidligere NVE-sjef Per Sanderud. Rapporten skal ut på høring før Finansdepartementet eventuelt legger frem noe for Stortinget Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, N-0104 Oslo, org.nr: 891 502 052 Høringsuttalelse - rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene Kollektivtrafikkforeningen viser til mottatt høring av rapport fra ekspertutvalget som ha

Spesialundervisning - Utdanningsforbunde

 1. Bred høring i Utdanningsforbundet Rapporten og forslagene har nå vært på høring, og Utdanningsforbundet leverte denne uken sitt høringssvar til departementet etter en bred, intern behandling i organisasjonen. 18 fylkeslag har kommet med tilbakemeldinger på ekspertgruppens innstillinger, det samme har fire fora, fire utvalg, styret i spesialistutdanningen samt hovedtillitsvalgte i Statped
 2. Ekspertutvalget: - Hold nede-strategien er det beste alternativet Dagens strategi er den beste, selv om det må gjeninnføres tiltak i perioder, mener Holden-utvalget. I den nye rapporten anslår de kostnadene av koronatiltakene framover til å bli rundt halvparten av det de var ved utgangen av mars
 3. Høring av rappport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkskommunene. Vedlegg: Vedlegg sakskutredning regionreform. 03.05.2018 - Sendt Hedmark fylkeskommune: Jernbanesektroens handlingsprogram 2018-2029 - høring. 05.04.2018 - Sendt Samferdselsdepartementet, Stortingspolitikere, Trøndelag og Hedmark fylkeskommuner

Høringssvar om forslag i rapport fra ekspertutvalget som har vurdert teknologi og fremtidens transportinfrastruktur Aksjon Rett Linje (ARL) er en politisk uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for en fremtidsrettet, kostnadseffektiv og miljøvennlig jernbaneutbygging gjennom Østfold og storregionen Oslo-Göteborg-København Tirsdag ble endringer i bioteknologiloven behandlet i Stortinget. Saken har vært både betent og splittende på tvers av partilinjene. Avstemningen skjedde i et samlet storting der alle 169 representanter var tilstede og flere lovendringer ble vedtatt, herunder: Assistert befruktning for enslige. Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene Da Stortinget behandlet stortingsmeldingen om regionreform ( Meld. St. 22 (2015 ± 2016) ) ba Stortinget regjeringen sette ned et ekspertutvalg som skal foreslå ytterligere oppgaver til fylkeskommunene Lederen for Ekspertutvalget for regionreformen er overrasket over mangelen på statlige oppgaver som er overført til fylkeskommunene, men han tror han vet hvorfor så lite har skjedd. HØRING. Høringssvar om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Tviler på effekten av ekspertgruppens tiltak - Styrk

Høring: Sentral godkjenning Skrevet av Elin Riise. Kommunal Mer prinsipielle problemstillinger, som krav til formell fagkompetanse i det utførende ledd, skal vurderes av Ekspertutvalget, slik det også går frem av mandatet til utvalget Ekspertutvalget foreslår også at det innføres en regel om at elever har rett til de tekniske hjelpemidler og den fysiske tilretteleggingen de trenger for å få tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Ut på høring. Forslaget til ny Opplæringslov vil bli sendt ut på høring på nyåret

Ekspertene som diskriminerer - Styrk elevenes rettsikkerhet

FFA vil også oppfordre ekspertutvalget til å vurdere ytterligere differensiering av tilsynsfunksjonen. For eksempel bør det vurderes om alle vedtektsendringer skal kreve godkjenning av Stiftelsestilsynet. Styrets funksjon i stiftelser. Stiftelsesstyrenes utvidede funksjon i forhold til aksjeselskaper, fordrer stor aktsomhet NHO Mat og Drikke viser til vår kontakt med ekspertutvalget for merverdiavgift i forbindelse med møtet mellom utvalget, Næringslivets Hovedorganisasjon og flere landsforeninger tilsluttet NHO 26. februar 2019, og til møtet mellom ekspertutvalget for merverdiavgift og utvalget som utredet mulige endringer i særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer samme dag Ekspertutvalget ble ledet av Terje P. Hagen og la fram sin rapport om overføring av oppgaver til fylkeskommunene 1. februar. Saken er nå på høring med høringsfrist 9. mai. Nøkkelord. Ekspertutvalget fylkeskommuner hovedstyret ks oppgaveoverføring regioner. Kontakter

Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft sine anbefalinger ble levert til regjeringen i oktober 2016. Selv om regjeringen har sendt anbefalingene på ordinær høring, har forslagsstillerne forstått det dithen at regjeringen ikke planlegger å legge fram en egen sak for Stortinget basert på rapporten, men heller utarbeide en egen strategi for grønn konkurransekraft Forslag til ny opplæringslov er ute på høring, og gjennom dette kveldsseminaret ønsket vi å skape engasjement omkring denne høringen. Høringsuttalelse Grunnskole Videregående opplæring Ledelse. mar. 03. 2020. 1800. Oslo. Kveldsseminar: Vurdering og eksamensordninger på høring I dag ble rapporten Lærekraftig utvikling lagt frem, og sendt på høring.Ekspertutvalget som har ført rapporten i pennen, foreslår 50 tiltak som skal sikre at arbeidstakere har gode etter- og videreutdanningstilbud og bygger kompetanse gjennom yrkeslivet Regionreformen, høring om ekspertutvalgets forslag til nye oppgaver Forslag til vedtak 1. Akershus fylkeskommune er enig i de retningslinjer og vurderinger som ekspertutvalget har lagt til grunn i sin rapport for overføring av oppgaver til fylkeskommunene. Oppgaver som anbefales overført vil styrke fylkeskommunenes mulighet til å lykke Ekspertutvalget har foreslått store endringer uten at virksomheter og ansatte har vært involvert. Kommende høring gir anledning for politikerne å høre på dem som kjenner oppgavene i hverdagen, ansatte og lokale arbeidsgivere. Naturviterne vil gi egen uttale i saken, inkludert behandling i Naturviternes hovedstyre

Høring på rapport fra ekspertutvalget på hjelpemiddelområdet . Last ned referat fra brukerutvalgsmøte 3. mai 2017 . Til toppen. Det trønderske kraftselskapet NTE driver vannkraftverk noen kilometer over svenskegrensa. Det sparer de 50 millioner kroner i skatt på hvert år ISAAC Norge ba i vår om et møte med ekspertutvalget som skal gi Kunnskapsdepartementet råd om fremtidige utdanninger i spesialpedagogikk. Les mer om ekspertutvalg i spesialpedagogikk her.. Her kan du lese brevet og vedleggene vi sendte til utvalget: Brev til ekspertutvalget i spesialpedagogikk, Notat om grunnleggende ferdigheter for elever som bruker ASK og Notat om læremidler for elever. Høring |Representantforslag Dok :218S| 28.09. 2018 Dokument Høring |Rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene| 09.05. 201 Fylkeskommunene bør få flere oppgaver innen næringsutvikling, integrering, forskning, samferdsel, klima og miljø, kultur og utdanning, samt få flere virkemidler til regional samfunnsplanlegging. Det mener ekspertutvalget som har foreslått nye oppgaver for fylkeskommunene. Forslagene er gode, mener de tre fylkesordførerne som leder arbeidet med nye Viken fylkeskommune

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) sender forslag om å flytte 4.760 jobber fra fem statlige etater til fylkeskommunene. En lang rekke andre etater og departementer skal også overføre oppgaver til fylkeskommunene, foreslår et utvalg som leverte sin rapport torsdag Leder for Ekspertutvalget uttrykte sterk bekymring for dette i et intervju med Dagens Medisin så tidlig som i april 2019: «Det er rystende hvor få aktuelle studier som er tilgjengelig for pasienter i Norge». For svært mange alvorlige syke pasienter, vil muligheten til å delta i en studie være eneste behandlingsmulighet Det er viktig at det offentlige systemet gjennomgås for å se hvor det kan finnes svikt i alvorlige saker om vold og seksuelle overgrep. Barneombudet støtter at ekspertutvalget får tilgang på taushetsbelagt informasjon. Høring - forslag til midlertidig lov som skal gi utvalg tilgang til taushetsbelagt informasjo Akershus-politikerne ber regjeringen behandler forslagene fra ekspertutvalget med en helhetlig tilnærming, og at regjeringen gir Stortinget mulighet til en tilsvarende samlet vurdering, oppfordrer høringsuttalelsen. Ekspertutvalgets rapport er sendt på høring, med høringsfrist 9. mai

Årsmøtet NFU Hordaland fylkeslag er kritisk til

Slår alarm i ny rapport: Gigantprosjekt langs kysten kan bli utdatert. En ny rapport sår tvil om hele tenkningen bak fergefri E39: Ved å kalle et prosjekt «Ferjefri E39» kan vi ha låst vår. Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas Åpne protokoll: Formannskapet 21.03.2018: EPHORTE5 Tilbake. Utvalg. Versjon:5.2.01. Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas: 403136: EPHORTE5 0 PS342018 PS 34/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll: Ny fagleder Hokksund barneskole. Saksordfører: Elisabeth Uggen: 406605: EPHORTE Høring i ferien om kompetansekrav i godkjenningen. Rett før sommerferien, sender nå kommunaldepartementet på høring forslag til endringer i sentral godkjenning. Ekspertutvalget skal høres. Ett av de mest avgjørende ankepunktene mot dagens sentrale godkjenning,.

Inkludering barn og ung

Høringsuttalelse på oppgaver til fylkeskommunene | NFKK

Høring - ekspertutvalgets forslag om nye oppgaver til

Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene: 160027 160027: 0 RS302018 RS 30/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - NOU 2017:16 På liv og død: 160576 160576: 0 RS312018 RS 31/201 Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene - sendt til Akademikerne. Forenkling og forbedring av rammeverket for universiteter og høyskoler - sendt til Akademikerne. Høringssvar på rapport om politi- og lensmannsetatens kapasitets- og kompetansebehov de kommende ti-årene. Rapport fra ekspertutvalget for grønn konkurransekraft. Kjell Rønningsbakk. Nyheter for abonnenter. 0. Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft leverte fredag sin rapport med forslag og anbefalinger til statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Rapporten vil bli sendt på offentlig høring Les oppsmmeringsnotatet som ble sendt i forbindelse med muntlig høring for ekspertutvalget i november 2018. Oppsummert mener vi: - Konsesjonskraft er ingen kraftskatt, men en avståelse av kraft. Grunnlaget for konsesjonskraftsystemet bør derfor ikke behandles av dette ekspertutvalget

InnoBaard - Bård Stranheims blogg: 2020NSF mener

Høring - mulig godkjenning av kjørespor til Tverrfjellet . Abonner på nyhende . Protokoll styremøte 10.12.2018 . Styremøte 10.12.2018 Det var kun en sak i dette møtet - uttalelse til til ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Finnes på vanlig plass under styret. Etter at rapporten fra ekspertutvalget var offentliggjort, uttalte fylkesordførerne i både Akershus, Buskerud og Østfold at de var svært fornøyde med forslagene til nye oppgaver. Rapporten sendes nå ut på høring har fått en høringsfrist på seks uker Høring - regionreformen - ny forskrift om myndighet mv etter kulturminneloven og overføring av andre oppgaver. Klima- og miljødepartementet (KLD). Høringsfrist 21.06.2018 Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Høringsfrist 09.05.2018. Høring av ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene PS 29/18 00:14:29 Tannhelsetjenesten fra fylkeskommune til kommun Høring - forslag til ny arbeidsskadeforsikring - organisering og yrkessykdommer - og høring til yrkessykdomsutvalgets innstilling NOU 2008:11 Ekspertutvalget er gitt urimelig kort tid på dette viktige og meget omfattende arbeidet som vi har ventet på i en årrekke RAPPORT FRA EKSPERTUTVALGET SOM HAR VURDERT NYE OPPGAVER TIL FYLKESKOMMUNENE - HØRINGSUTTALELSE . Norsk Friluftsliv viser til høringsbrev av 9.2.2018 angående høring av rapport fra ekspertutvalg som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene (deres ref. 17/5047-6)

 • Paris været mars.
 • Paula patton.
 • Rakhmat akilov.
 • Valutakurs 31.12 16.
 • Blå bosch forhandler.
 • Ekelhaft kreuzworträtsel.
 • Shuaib khan loyal to familia.
 • Neue 1000 franken note.
 • Silvester feiern in misdroy.
 • Hekkplanter pris.
 • Landrat hochtaunuskreis kandidaten.
 • Nordby skole forside.
 • Buchstaben spiegelverkehrt generator.
 • Atv hd frequenz.
 • Wetter keilberg morgen.
 • Finke dunkin donuts.
 • Galatasaray fenerbahce.
 • Ostekake uten gelatin og gele.
 • Dance factory frankenthal.
 • Lustige bilder facebook pinnwand.
 • Aunque no te conozca.
 • Scarpa mojito bicolor.
 • Ausschreibung lehrerstellen 2017/18.
 • Moringa öl kaufen.
 • Fun fotos.
 • Dyrebutikk grunerløkka.
 • The wine show season 2.
 • Fleetwood mac disco.
 • F(f^ 1(b))=b.
 • Stadtplan trier pdf.
 • Laetitia casta tochter.
 • Journey wiki.
 • Hausmittel gegen madenwürmer.
 • Nachtschicht goslar.
 • Hva betyr mental alder.
 • Asendia sin 002810p.
 • Trenger man pass på innenlands flyreise.
 • Velstilt kryssord.
 • Edward tonsättare.
 • Trestubber som bord.
 • Smerter i lysken gravid uke 38.